Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia finansowe możemy podzielić na dwie podstawowe grupy :

Ubezpieczenia – gdzie świadczenia finansowe wypłacane są bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń ubezpieczonemu po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego określonego w umowie.

Ubezpieczenia te to:

 1. Ubezpieczenie utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeń losowych
 2. Ubezpieczenie utraty zysku na skutek wszystkich ryzyk.
 3. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn
 4. Ubezpieczenie krajowego i/lub eksportowego kredytu kupieckiego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ryzyko kredytowe jest praktycznie nie do uniknięcia. Poniesienie szkody wskutek opóźnienia w zapłacie należności handlowych powoduje w każdym przypadku zmniejszenie majątku przedsiębiorstwa poszkodowanego

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego obejmuje:

 • ubezpieczenie należności,
 • podstawowe informacje o sytuacji kontrahenta zagranicznego, co jest o tyle ważne, że zainteresowani bardzo często nie mają możliwości pozyskania takich informacji, a jeżeli takowe się pojawiają to koszty ich pozyskania mogą być nadmierne,
 • prowadzenie przez zakład ubezpieczeń postępowania windykacyjnego i regresowego (w przypadku powstania szkody),
 • dodatkowo jest pomocny w kształtowaniu własnej polityki kredytowej, często ułatwia również uzyskanie kredytu bankowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe – gdzie świadczenie pieniężne wypłacane jest beneficjentowi określonemu w gwarancji na zasadach w niej określonych gdy ubezpieczający nie dopełni swych zobowiązań względem beneficjenta.

Stają się one coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia zobowiązań podmiotów gospodarczych. Coraz częściej są też stosowane jako alternatywa dla gwarancji bankowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest:

 • instrumentem finansowym wykorzystywanym do uwiarygodnienia zobowiązania (dłużnika);
 • prawną formą zabezpieczenia wierzytelności;
 • zabezpieczeniem osobistym wykonania zobowiązań.

Wybrane rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium - wykorzystywana na etapie przetargu; stanowi ekwiwalent wadium pieniężnego przedsiębiorcy przystępującego do przetargu; dzięki niej przedsiębiorca może uczestniczyć w przetargu bez angażowania własnych środków;
 • ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu - wystawiana jest w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
 • ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek - wystawiona na wniosek przedsiębiorcy realizującego inwestycje; zobowiązuje gwaranta do wypłaty gwarancji na wniosek beneficjenta w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał w ogóle lub nienależycie określone umową obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji inwestycji,
 • ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki - zobowiązanie gwaranta do wypłaty gwarancji beneficjentowi, na pisemne żądanie i oświadczenie beneficjenta w sytuacji, w której przedsiębiorca (zleceniodawca gwarancji) nie wykonał umowy i nie zwrócił w określonym terminie zaliczki, którą wcześniej pobrał od beneficjenta na realizację inwestycji;
 • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych - stanowi zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych w sytuacji gdy dłużnik nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na zapłatę zobowiązań celno-podatkowych. Jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą i jest jedną z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Beneficjentem gwarancji jest izba celna, zaś jej zleceniodawcą podmiot zajmujący się importem towarów lub prowadzący skład celny

 

Proponujemy Państwu gwarancje ubezpieczeniowe jako najkorzystniejszą formą zabezpieczeń, stosowaną w obrocie gospodarczym. Zastępują one zabezpieczenia kontraktów czy wadiów polegające na wpłacie gotówki lub jej potrącania z bieżących faktur.

Stosowanie gwarancji ubezpieczeniowych jest szczególnie korzystne dla dynamicznie rozwijających się firm, zwiększających swoje moce przerobowe i powiększających w istotny sposób portfel klientów. Gwarancje ubezpieczeniowe poprawiają płynność finansową firm.

Najczęstszymi gwarancjami ubezpieczeniowymi są:

 • Gwarancje zapłaty wadium
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancje usunięcia wad i usterek

Współpraca w zakresie ubezpieczeń finansowych odbywa się w oparciu o Umowę Generalną zawartą przez Klienta z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeń. W ramach Umowy Generalnej, zawieranej na okres 1 roku. Określane w niej są stawki procentowe za poszczególne rodzaje gwarancji oraz ustalany maksymalny limit kwotowy tzw. zaangażowanie.

Konkretne gwarancje dotyczące poszczególnych kontraktów lub zadań wystawiane są wówczas „od ręki” według znanych klientowi parametrów.

Przy większych kontraktach przekraczających założony limit możliwe jest również zawieranie gwarancji na odrębnych zasadach - jednostkowo. Z reguły po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń.

Wysokość stawek za poszczególne rodzaje gwarancji (cena gwarancji ) zależy od kilku parametrów:

 1. Standingu finansowego
 2. Okresu funkcjonowania na rynku
 3. Rodzaju złożonych zabezpieczeń
 4. Doświadczenia w realizacji kontraktów danego typu
 5. Posiadanych referencji

 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Wykorzystywana jest przez firmy, które swoje usługi oferują innym podmiotom, starając się o nie w drodze przetargów. Zwalnia ona oferenta z obowiązku wniesienia wadium w gotówce. Istotą gwarancji jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty.

Standardowe parametry gwarancji zapłaty wadium:

 • okres gwarancji od 30 do 90 dni
 • niezbędnym dokumentem do wystawienia gwarancji jest SIWZ bądź regulamin przetargu
 • składka minimalna za pojedynczą gwarancję: od 200 PLN do 400 PLN

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu - GNWK

Jest powszechnie akceptowaną formą zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, której wymaga zleceniodawca od wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania. Jest udzielana na okres wyznaczony przez warunki kontraktu. Gwarancja należytego wykonania kontraktu wygasa z chwilą podpisania przez strony protokołu przyjęcia prac bez usterek.

Standardowe parametry gwarancji należytego wykonania kontraktu:

 • okres gwarancji czas realizacji danego kontraktu, wydłużony najczęściej o dodatkowe 30 dni na zwolnienie zabezpieczenia,
 • niezbędnym dokumentem do wystawienia danej gwarancji jest podpisany kontrakt, ewentualnie jego parafowany draft.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek - GUWiU

Przeznaczona jest dla przedsiębiorców dających gwarancję jakości, ponoszących odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu. Gwarancja zapewnia wypłatę na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku, jeśli wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek. Udzielana jest na okres od podpisania protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

Standardowe parametry gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek:

 • okres gwarancji, czas na usunięcie na koszt wykonawcy wad i usterek, które mogą powstać w wyniku normalnej eksploatacji.
 • niezbędnym dokumentem do wystawienia danej gwarancji jest podpisany protokół odbioru prac kontraktowych.

Gwarancje z reguły wydawane są klientowi na cały przewód kontraktowy. To jest od wadium po usunięcie wad i usterek.

Gwarancje GNWK i GUWiK są wydawane przeważnie zawsze jako jednolite.

Praktycznie niemożliwe jest uzyskanie jedynie GUWiU gdy cały kontrakt był zabezpieczany w innej formie.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że jeżeli dany kontrakt był zabezpieczony gotówkowo, a beneficjent dopuszcza zamianę zabezpieczenia na gwarancję ubezpieczeniową, to możliwe jest uzyskanie takiej gwarancji i wycofanie zamrożonego kapitału od beneficjenta.

Do zawarcia umowy wymagany jest komplet dokumentów formalnych i informacji finansowych.

Dokumenty te są do pobrania w zakładce „ do pobrania” opisane jako

„Wniosek o zawarcie gwarancji kontraktowych-Umowa Generalna”

Biuro Brokerskie "RENOMA"

 • ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
 • 502 433 027
 • 22 813 20 07
 • 501 134 118
 • broker@walkiewicz.waw.pl
 • renoma@brokerzy.com.pl
 • Pon - Pt : 9.00 - 17.00
Zadaj pytanie

Nasze zalety

Profesjonalizm

Śledzimy zmiany rynkowe w otoczeniu działalności naszych klientów i dostosowujemy produkty ubezpieczeniowe do ich bieżących potrzeb i wymagań.

Doświadczenie

Ubezpieczamy skutecznie od 27 lat

Terminowość

Monitorujemy terminy wznowień.

Bieżące potrzeby załatwiane są w trybie priorytetowym

„Bo liczy się RENOMA!”