Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

W zakresie ubezpieczeń transportowych wyróżniamy:

 1. Ubezpieczenia OCP –Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

  Ubezpieczenie OCP jest w dalszym ciągu postrzegane jako coś obowiązkowego. „Obowiązkowość” nie wynika bynajmniej z konieczności zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych szkód a z błędnego wyobrażenia, że bez polisy OCP nie uda się otrzymać zlecenia transportowego. Takie postrzeganie ubezpieczenia OCP powoduje, że kupowane przez przewoźników polisy są tanie i nie chronią ich interesów w sposób dostateczny. Takie stereotypowe myślenie powoduje, że w razie „W” przewoźnik niejednokrotnie musi sam zmierzyć się ze szkodą i również sam ponieść konsekwencje finansowe jej powstania.

  Wbrew obowiązującemu stereotypowi, ubezpieczenie OCP odgrywa dość znaczną rolę przy prowadzeniu działalności przewozowej. I choć faktycznie jest kosztem, to raczej pożądanym a nie niepotrzebnym, gdyż jak dowodzą prowadzone przez nas sprawy, dość widocznie wpływa na bezpieczeństwo finansowe przewoźnika.

  Prawo przewozowe kieruje się dwoma zasadami: ryzyka i domniemania winy. W uproszczeniu, zasada ryzyka oznacza odpowiedzialność przewoźnika za towar od jego przyjęcia do wydania odbiorcy (art. 17.1 konwencji CMR i art. 65 ustawy Prawo Przewozowe), zasada domniemania winy zaś domniemanie istnienia tej odpowiedzialności. Warto przy tym wspomnieć, że jeżeli przewoźnik zawarł ze zleceniodawcą umowę przewozu, tzw. „odsprzedawanie zleceń” podwykonawcom nie przenosi na nich automatycznie odpowiedzialności, gdyż zgodnie z art. 3 konwencji CMR i art. 5 ustawy Prawo Przewozowe ponosi za nich pełną odpowiedzialność.

  Tak więc prawo przewozowe narzuca na przewoźników dość spory reżim i tym samym dość sporą odpowiedzialność.

  Aby zoptymalizować ochronę ubezpieczeniową należy przekazać brokerowi wymagania co do zakresu polisy OCP. Jeżeli nie umiemy określić tych wymagań, należy przekazać brokerowi wszelkie informacje na temat specyfiki prowadzonej przez klienta działalności transportowej. To pozwoli na określenie zakresu ponoszonej przez przewoźnika odpowiedzialności cywilnej a tym samym na określenie zakresu asekuracji tej odpowiedzialności polisą OCP.

 2. Ubezpieczenie OCS-Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora
  1. Istotą spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do przemieszczenia towaru. Wynika to z art. 794 k.c., który określa dość jednoznacznie, że obowiązki spedytora polegają jedynie na organizowaniu przemieszczania towaru z punktu A do punktu B (jeśli do tego ogranicza swoją działalność). Art. 794 k.c. nie zobowiązuje spedytora do samego przewozu.

   Większość firm spedycyjnych oraz przewoźników prowadzi działalność spedycyjną w ograniczonym zakresie. Dla takiej działalności, typowymi usługami spedycyjnymi są między innymi:

   • poradnictwo spedycyjne - udzielanie porad w zakresie przygotowania transportu,
   • zawieranie z przewoźnikami umów o przewóz,
   • wybór środka transportu,
   • monitorowanie procesów związanych z załadunkiem, przeładunkiem, przewozem oraz rozładunkiem towarów,
   • ubezpieczanie towaru.

   Organizowanie przewozu towaru, wymaga więc angażowania w proces przemieszczania towaru podmiotów zawodowo trudniących się przewozem, czyli przewoźników. 

  2. Odpowiedzialność cywilna spedytora – podstawowe regulacje prawne 

   Podstawowe regulacje dotyczące umowy spedycji i zakresu odpowiedzialności cywilnej spedytora zawarte są w art. 794 i następnych kodeksu cywilnego a w szczególności w:

   Art. 794 k.c.

   § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

   § 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

   Art. 799 k.c.

   Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.  

   Art. 800 k.c.

   Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. 

   Przy określaniu odpowiedzialności cywilnej spedytora, zastosowanie mają również m. innymi:

   Art. 355 k.c.

   § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

   § 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. 

   Art. 429 k.c.

   Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

 3. Ubezpieczenia CARGO w transporcie

  Ubezpieczenie Cargo w transporcie jest ubezpieczeniem mienia w transporcie oraz ubezpieczeniem mienia w komunikacji. Obejmuje ochroną towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenia czy mienie jest nowe czy używane. Dodatkowym udogodnieniem jest korzystna i niewygórowana cena.

  Zakres polisy CARGO

  Polisa ubezpieczenia Cargo jest odpowiedzią na niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru znajdującego się w transporcie z powodu: • zdarzenia losowego (np. wybuch, pożar, zalanie, upadek drzewa, • wypadek środka transportu, • rozbój, • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia, • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku

  Ubezpieczenie gwarantuje, że towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki. Proponujemy ubezpieczenie w korzystnej cenie, które zapewniają odpowiednią ochronę podczas przewozu towaru.

  Ubezpieczenie Cargo w transporcie skierowane jest do właścicieli towarów, chcących zabezpieczyć swoje mienie w transporcie. Odbiorcą produktu są również przewoźnicy. Co prawda nie przewożą własnego towaru, jednak niekiedy umowa ze zleceniodawcą zobowiązuje przewoźnika do wykupienia dodatkowej ochrony towaru od zdarzeń losowych.

  CARGO czy OC przewoźnika

  Zarówno jedno jak i drugie ubezpieczenie Cargo chroni mienie w transporcie. Zakres każdego z nich jest inny. OC przewoźnika chroni interes przewoźnika. Jego odpowiedzialność regulują przepisy o przewozie krajowym i konwencja CMR. Zakres ochrony OC jest ograniczony do winy przewoźnika. Nie obejmuje chociażby szkód spowodowanych siłą wyższą czy też szkód będących wynikiem właściwości towaru. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia bądź utraty towaru z winy przewoźnika może skorzystać z polisy. Ubezpieczenie Cargo w transporcie z kolei zabezpiecza interes właściciela towaru, w sytuacjach gdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Mowa tu chociażby o działaniu siły wyższej, która może wyrządzić poważne straty w mieniu.

 

Jak zatem widać skomplikowany i rodzący wiele zagrożeń dla spedytora proces spedycji trzeba poddać fachowej analizie podczas przygotowywania odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

Dlatego zapraszamy do podjęcia współpracy z naszym biurem i skorzystania z naszych doświadczeń.

Biuro Brokerskie "RENOMA"

 • ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
 • 502 433 027
 • 22 813 20 07
 • 501 134 118
 • broker@walkiewicz.waw.pl
 • renoma@brokerzy.com.pl
 • Pon - Pt : 9.00 - 17.00
Zadaj pytanie

Nasze zalety

Profesjonalizm

Śledzimy zmiany rynkowe w otoczeniu działalności naszych klientów i dostosowujemy produkty ubezpieczeniowe do ich bieżących potrzeb i wymagań.

Doświadczenie

Ubezpieczamy skutecznie od 27 lat

Terminowość

Monitorujemy terminy wznowień.

Bieżące potrzeby załatwiane są w trybie priorytetowym

„Bo liczy się RENOMA!”