Ubezpieczenia Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Ubezpieczenia Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Podstawowa oferta ubezpieczeniowa dla Wspólnot i Spółdzielnio Mieszkaniowych obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony odpowiednio do potrzeb konkretnej Wspólnoty.

Na gruncie wspólnot mieszkaniowych mamy do czynienia z mnogością interesów majątkowych poszczególnych osób: zarząd wspólnoty mieszkaniowej dąży do tego, aby tzw. substancja nieruchomości wspólnej nie uległa pogorszeniu (tj. fundamenty, dachy, mury, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, kominy, fasady budynku, przyłącza, balkony). Poszczególni zaś właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych, będący członkami wspólnoty mieszkaniowej, chcą być zabezpieczeni przede wszystkim przed szkodami w ich własnych lokalach, spowodowanymi czynnikami wewnętrznymi (mającymi swe źródło w przestrzeni danego lokalu) lub zewnętrznymi, pochodzącymi z części wspólnej budynku, jak również spoza niego (np. od pioruna) lub z lokalu sąsiedniego. Do tego dochodzą jeszcze właściciele lokali użytkowych usytuowanych w obrębie danej wspólnoty mieszkaniowej, dla których niczym niezakłócone funkcjonowanie części wspólnej nieruchomości warunkuje komercyjne korzystanie z danego lokalu użytkowego, zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Ubezpieczenie budynku wspólnoty mieszkaniowej powinno więc funkcjonalnie spajać interesy majątkowe wszystkich zainteresowanych osób: samej wspólnoty mieszkaniowej oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakres ubezpieczenia wpływa w głównej mierze na poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Jest jednak także elementem cenotwórczym . Warto zatem pochylić się nad właściwym skonstruowaniem polisy, gdyż potrzeby poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych mogą się istotnie od siebie różnić. Tak jak nadmieniłem w akapicie powyżej rozszerzenia „podstawowej” ochrony to na przykład klauzule ubezpieczenia :

 • drobnych prac remontowych
 • maszyn (z reguły dźwigów osobowych i wind samochodowych) od szkód mechanicznych
 • mienia lokatorów – członków wspólnoty
 • mienia zewnętrznego i instalacji
 • przedmiotów szklanych i okładzin kamiennych
 • oraz wiele innych dobieranych zależnie od zagrożeń i potrzeb

 

Oferty przygotowywane przez Biuro RENOMA uwzględniają zawsze specyfikę funkcjonowania danej Wspólnoty, jak i jej potrzeby i oczekiwania.

W ciągu ostatnich lat standardem stało się także ubezpieczenia OC członków zarządu Wspólnot Mieszkaniowych. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez członka zarządu Wspólnocie Mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez niego tej funkcji na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez Wspólnotę.

Sumy ubezpieczenia - jak oszacować

Sposób wyliczania, a co za tym idzie kwota odszkodowania zależy od przyjmowanej w chwili zawierania umowy sumy ubezpieczenia i podstawy jej szacowania.

Budynek może ubezpieczony na podstawie wartości odtworzeniowej bądź rzeczywistej. W tym pierwszym przypadku Wspólnota Mieszkaniowa może liczyć na wypłatę kwoty odpowiadającej kosztom przywrócenia budynku do stanu nowego, w drugim zaś odszkodowanie zostanie pomniejszone o techniczne zużycie budynku .Wspólnota nie uzyska zatem odpowiednich środków finansowych pieniędzy na pokrycie kosztów restytucji mienia.

Zalecamy , aby ubezpieczenie budynku podawane było w wartości odtworzeniowej. Tym sposobem Wspólnota Mieszkaniowa uniknie potrącania z kosztorysu procentowego zużycia budynku. Nie zawsze jest to jednak możliwe gdyż jeżeli zużycie techniczne nieruchomości przekracza na dzień ubezpieczenia 50 lub 60 % nie będzie możliwe ubezpieczenie takiej nieruchomości według wartości odtworzeniowej, a jedynie rzeczywistej.

Oszacowania kosztów odtworzenia budynku możemy dokonać samodzielnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzeczoznawcę majątkowego, w oparciu o tzw. wskaźnik przeliczeniowy. Jego wartość jest cyklicznie publikowana w obwieszczeniu właściwego dla miejsca położenia wojewody. Określa on średni koszt budowy 1 m² budynków mieszkalnych.

Przyjęcie zaniżonej sumy ubezpieczenia w stosunku do wartości nieruchomości może spowodować zmniejszenie proporcjonalne odszkodowania.

W razie zainteresowania współpracą w zakresie ubezpieczenia Wspólnoty czy Spółdzielni Mieszkaniowej prosimy o pobranie z zakładki „DO POBRANIA” odpowiednich formularzy .Ich wypełnienie i przesłanie drogą mailową.

Z poważaniem

Broker Ubezpieczeniowy

Mariusz Walkiewicz

Biuro Brokerskie "RENOMA"

 • ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
 • 502 433 027
 • 22 813 20 07
 • 501 134 118
 • broker@walkiewicz.waw.pl
 • renoma@brokerzy.com.pl
 • Pon - Pt : 9.00 - 17.00
Zadaj pytanie

Nasze zalety

Profesjonalizm

Śledzimy zmiany rynkowe w otoczeniu działalności naszych klientów i dostosowujemy produkty ubezpieczeniowe do ich bieżących potrzeb i wymagań.

Doświadczenie

Ubezpieczamy skutecznie od 27 lat

Terminowość

Monitorujemy terminy wznowień.

Bieżące potrzeby załatwiane są w trybie priorytetowym

„Bo liczy się RENOMA!”